Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục mầm non năm học 2012-2013

Công khai chất lượng giáo dục mầm non năm học 2012-2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mạo Khê, ngày 20 tháng 09  năm 2012

 

THÔNG BÁO

           Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012-2013

                                                                                                                 Đơn vị tính: trẻ em

Tt

Nội dung

Tstrẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

307

 

 

26

18

151

112

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 307

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 307

 

 

26

18

151

112

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe

bằng biểu đồ tăng trưởng

 307

 

 

26

18

151

112

V

Kết quả phát triển sức khỏe

 của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 284

 

 

24

 16

141

 107

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 19

 

 

2

 2

10

 5

8

Số trẻ em béo phì

 4

 

 

 

 

 3

 

VI

Số trẻ em học các chương trình

 chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục

 trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

X

X

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc

giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

X

X

X

                                                   Mạo Khê, ngày 20 tháng 9 năm 2012

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                              (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Thị Bẩy