To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 19 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 08/06/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 97  trẻ

 • Điểm trung tâm : 80 trẻ
 • Điểm lẻ : 17 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ :1.600.500đ
 • Điểm trung tâm : 1.320.000
 • Đểm lẻ : 280.500đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 1.600.500đ
 • Điểm trung tâm 1.600.500đ
 • Điểm lẻ : 280.500đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather