Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/05/2019

Tài chính công khai ngày 23/05/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 266  trẻ

 • Điểm trung tâm : 240 trẻ
 • Điểm lẻ : 26 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.389.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.960.000đ
 • Đểm lẻ : 429.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.389.000đ
 • Điểm trung tâm 3.960.000đ
 • Điểm lẻ : 429.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ