Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 16/7/2018

Công khai tài chính ngày 16/7/2018


Công khai tài chính ngày 16/3/2018

        Tổng số trẻ báo ăn : 84  trẻ

  • Điểm trung tâm : 69 trẻ
  • Điểm lẻ : 15 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ :1386000đ
  • Điểm trung tâm : 1138500đ
  • Đểm lẻ : 247.500đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ