To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Thursday, 18 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/10/2018


Tổng số trẻ báo ăn : 242  trẻ

 • Điểm trung tâm : 218 trẻ
 • Điểm lẻ : 24 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.993.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.597.000
 • Đểm lẻ : 396.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.993.000đ
 • Điểm trung tâm 3.597.000đ
 • Điểm lẻ : 396.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather