Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12 tháng 02 năm 2019

Tài chính công khai ngày 12 tháng 02 năm 2019


Tổng số trẻ báo ăn : 233  trẻ

  • Điểm trung tâm : 210 trẻ
  • Điểm lẻ : 23 trẻ
  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.844.500đ
  • Điểm trung tâm : 3.465.000
  • Đểm lẻ : 379.500đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.844.500đ
  • Điểm trung tâm 3.465.000đ
  • Điểm lẻ : 379.500đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
  • Điểm trung tâm : 0đ
  • Điểm lẻ : 0đ