Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 06/2018

Thực đơn tháng 06/2018


TR­ƯỜNG  MẦM  NON SƠN CA

THỰC ĐƠN THÁNG 06 - 2018

(Thực hiện từ ngày 04/06 /2018 đến ngày 30/06/2018

 

Tuần I: Từ ngày 04/06/2018  đến 09/06/2018               

Thứ

 

Ngày tháng

 

Sáng 8 h15

Bữa trưa

( Mẫu giáo cơm thường – Nhóm trẻ cơm nát )

Bữa chiều

Điều chỉnh

Mặn

Canh

Thứ 2

04/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN CUA

 

 

Thứ 3

05/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU ĐAY CUA

( CÁY )

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

Thứ 4

06/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO

RAU MÙNG TƠI

 

BÁNH GA TÔ

 

Thứ 5

07/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH BÍ NẤU THỊT  

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 6

08/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

09/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                          Lưu Ngọc Nhung

                                                                      

                                                                   TUẦN  II THÁNG 06 NĂM 2018

 

Tuần II: Từ ngày 11/06/2018  đến 16/06/2018

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

 ( Mẫu giáo cơm thường – Nhóm trẻ cơm nát )

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

11/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÚN XƯƠNG

 

 

Thứ 3

12/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM –THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 4

13/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

Thứ 5

14/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH CỦ CẢI 

CÀ RỐT THỊT GÀ

 

BÁNH MÌ - SỮA

 

Thứ 6

15/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

16/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

TUẦN  III THÁNG 06 NĂM 2018

 

Tuần III: Từ ngày 18/06/2018  đến 23/06/2018

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

( Mẫu giáo cơm thường – Nhóm trẻ cơm nát )

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

18/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – THỊT ĐẬU SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

BÚN CUA

 

Thứ 3

19/06/2018

 

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – MẮM TÉP

CHƯNG THỊT

 

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

 

  CHÁO GÀ

CÀ RỐT

 

 

Thứ 4

20/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - TRỨNG ĐÚC THỊT

 

 

CANH RAU CUA

( CÁY )

 

 

CHÈ ĐỖ XANH,

BỘT SẮN, CỐT DỪA

 

 

Thứ 5

21/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – TÔM THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH BÍ NẤU TÔM

 

 

BÁNH GA TÔ

 

 

Thứ 6

22/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

23/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH NGAO RAU MÙNG TƠI

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

                                                                       TUẦN  IV THÁNG 06 NĂM 2018

 

Tuần IV: Từ ngày 25/06/2018  đến 30/06/2018

Thứ

Ngày tháng

Sáng 8 h15

Bữa trưa

( Mẫu giáo cơm thường – Nhóm trẻ cơm nát )

Bữa chiều

Điều chỉnh

                      Mặn

Canh

Thứ 2

25/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – THỊT GÀ RIM

 

 

CANH CỦ CẢI 

CÀ RỐT THỊT GÀ

 

 

CHÈ ĐỖ ĐEN

 

 

Thứ 3

26/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - TRỨNG CHIM CÚT

KHO THỊT

 

CANH RAU CUA

 

 

CHÈ THẬP CẨM)

 

 

Thứ 4

27/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM – RUỐC LẠC VỪNG

 

 

CANH RAU CỦ

THẬP CẨM

 

BÚN CUA

 

 

Thứ 5

28/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM –  THỊT SỐT

 CÀ CHUA

 

CANH RAU  NGÓT NẤU THỊT

 

BÁNH MÌ – SỮA 

 

Thứ 6

29/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

CƠM - CÁ SỐT CÀ CHUA

 

 

CANH CÁ NẤU CHUA

 

 

MÌ XƯƠNG

 

 

Thứ 7

30/06/2018

SỮA BỘT NutiFood

 

 

CƠM – GIÒ SỐT CÀ CHUA

RAU CỦ THẬP CẨM

 

CANH RAU CẢI

NẤU THỊT

 

CHÁO GÀ - CÀ RỐT

 

 

                                                                                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Người xây dựng thực đơn                                                                                                        Người duyệt

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hải                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung